Dokumentat për leje drejtimi

0
225

LEJEDREJTIMI PËR HERË TË PARË DHE PËR SHTESË KATEGORIE Çdo shtetas shqiptar ose i huaj që kërkon të pajiset më lejedrejtimi për herë të parë ose për shtesë kategorie duhet të regjistrohet pranë një autoshkolle. Pajisja me lejedrejtimi bëhet pas shpalljes fitues në provën e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes (provimi i praktikës) dhe kryerjes së pagesave përkatëse. Për këtë kandidati duhet të ndjekë këtë rradhë veprimesh: a) regjistrim në autoshkollë për kursin e teorisë; b) testim i njohurive teorike; c) regjistrim për provën e verifikimit të aftësive drejtuese dhe të sjelljes; d) provimi i aftësive drejtuese dhe të sjelljes (provimi i praktikës). Për rastet kur kandidati kërkon të pajiset me lejedrejtimi të kategorisë A, kur ai është mbajtës i lejedrejtimit të kategorisë B, C, D, CE, DE zbatohen vetëm germat c) dhe d). -a) regjistrimi në autoshkollë për kursin e teorisë Për regjistrimin e kandidatit në kursin e teorisë, përfaqësuesi i autoshkollës, pasi plotëson kërkesën për kryerje shërbimi, dorëzon pranë punonjësit të pranimit të sektorit të drejtuesve të mjeteve të DRSHTRR, këto dokumente të kandidatit: 1- Kërkesa e kandidatit për pajisje me lejedrejtimi; 2- Fotokopje e dokumentit të identifikimit (fotokopje kartë identiteti, ndërsa për shtetasit e huaj fotokopje të pasaportës, e legalizuar nga noteri dhe fotokopje e lejes së qëndrimit, e vlefshme, e lëshuar nga organet e policisë së shtetit, e legalizuar nga noteri). Për personelin e huaj të Ambasadave ose të Organizatave Ndërkombëtare që gëzojnë statusin diplomatik, të instaluara në Shqipëri, duhet fotokopja e letër njoftimit diplomatik e lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe fotokopje të pasaportës e legalizuar nga ambasada; 3- Vërtetimi i banimit, lëshuar nga organi i pushtetit vendor. Kandidati duhet të ketë vendbanimin brenda juridiksionit ku ushtron veprimtarinë Drejtoria Rajonale. Studentët dhe ushtarakët mund të regjistrohen në Drejtorinë Rajonale e cila mbulon vendqëndrimin e përkohshëm të tyre; 4- Certifikatë mjekësore me fotografi, e lëshuar nga qendra shëndetësore ku ka gjendjen civile qytetari, me datë jo me përpara se 3 (tre) muaj, nga data e pajisjes me autorizim; 5- Dokumenti i përcaktimit të grupit të gjakut dhe Rehzusit; 6- 2 (dy) copë fotografi me ngjyra, me përmasa 4 x 5 cm, njëra nga të cilat të jetë e nënshkruar nga aplikanti (emër e mbiemër) në pjesën e mbrapme; 7- Për rastet kur kandidati aplikon për shtesë kategorie duhet lejedrejtimi ekzistuese origjinale që fotokopjohet dhe i kthehet aplikantit. Në rast se lejedrejtimi ka humbur ose vjedhur aplikanti duhet të pajiset më parë me lejedrejtimi të përkohshme; 8- Mandat arkëtimi për pajisjen me autorizim prej 500 lekë + 500 lekë për hyrje në provimin e teorisë. Për rastet kur qytetari kërkon shtesë kategorie dhe zotëron lejedrejtimi të vjetër të marrë në një tjetër Drejtori Rajonale qytetari do ti kryhet transferimi i dosjes kundrejt tarifës prej 600 lekë dhe regjistrimi bëhet pasi dosja vjen në Drejtorinë Rajonale ku kërkohet shtesë kategorie. Me marrjen në dorëzim të këtyre dokumenteve, pranuesi i DRSHTRR, lëshon autorizimin për përgatitje në teori të kandidatit dhe hyrjen në provat e teorisë. Para hyrjes në provimin e teorisë kandidati duhet të dorëzoje edhe Dëshminë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë (ose fotokopje e noterizuar), për rastet kur pajiset me lejedrejtimi për herë të parë. Në autorizim është përcaktuar data e fillimit të kursit të teorisë dhe data pas të cilës kandidati ka të drejtë të futet në provat e teorisë. Orët e mësimit dhe koha e nevojshme për përgatitjen e njohurive teorike për lejedrejtimi mjeti, në autoshkolla, janë si më poshtë: – Për lejedrejtimi të kategorisë A 36 orë, në jo më pak se 14 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë B 54 orë, në jo më pak se 20 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë C 30 orë, në jo më pak se 12 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë D 30 orë, në jo më pak se 12 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë BE 12 orë, në jo më pak se 5 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë CE 16 orë, në jo më pak se 6 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë DE 16 orë, në jo më pak se 6 ditë. Kur kandidati është mbajtës i lejedrejtimit të kategorisë “B” dhe aplikon për lejedrejtimi të kategorisë “A”, nuk do t’i nënshtrohet përgatitjes dhe marrjes në prova të njohurive teorike për lejedrejtimin e kategorisë “A”. Autorizimi është i vlefshëm për 1 vit nga data e lëshimit të tij. Brenda këtij afati lejohen vetëm 5 prova teorie, jo më afër se 15 ditë kalendarike nga njëra provë në tjetrën. Në rast se kandidati nuk fiton provimin e teorisë brenda 1 viti apo pas 5 provave, atëherë ai mund të riregjistrohet, në autoshkollë, nga e para. Për çdo riprovim teorie dorëzohet mandat arkëtimi me vlerë prej 400 lekë. Kandidati i cili ndjek një nga kurset e teorisë së kategorisë C, D, CE, DE lejohet të regjistrohet njëkohësisht edhe në praktikë për lejedrejtimin e kategorisë A. -b) testimi i njohurive teorike Kandidati në momentin e provimit të teorisë duhet të paraqitet me kartën e identitetit dhe me autorizimin e teorisë, të firmosur nga drejtuesi teknik i autoshkollës. Kandidati para se të hyjë në provim duhet të paraqitet në postin ku merret fotografia dhe shkrimi i tij (emër+mbiemër) në mënyrë elektronike. Fotografia shfaqet në ekranin e kompjuterit dhe shfaqet në fletën e testit të printuar. (Vetëm në Drejtorinë Rajonale Tiranë). Për të gjithë kategoritë e lejedrejtimit A, B, C, D, CE dhe DE, provimi i teorisë është i informatizuar dhe kryhet në kompjuter. Numri i pyetjeve është 40, koha maksimale e zhvillimit të provimit të teorisë është 40 minuta dhe numri maksimal i gabimeve të lejuara është 7. -c) regjistrimi për provën e verifikimit të aftësive drejtuese dhe të sjelljes Për regjistrimin e kandidatit në praktikë, kur ka fituar provën e teorisë për kategorinë A, B, C, D, CE dhe DE, përfaqësuesi i autoshkollës dorëzon, te pranuesi i sektorit të drejtuesve të mjeteve: – mandat arkëtimi për pajisjen me autorizim të drejtimit të mjetit (kursi i praktikës) prej 200 lekë; – mandat arkëtimi për provën e verifikimit të aftësive të drejtimit dhe të sjelljes për kategorinë A, B, BE prej 1000 lekë, ndërsa për kategorinë C, D, CE, DE prej 1300 lekë. Për regjistrimin e kandidatit në praktikë për lejedrejtimi të kategorisë A, kur është mbajtës i lejedrejtimit të kategorisë B, C, D, CE dhe DE, përfaqësuesi i autoshkollës dorëzon dokumente të kandidatit njëlloj si për regjistrimin për teori me përjashtim të grupit të gjakut. Mandat arkëtimi është 1200 lekë. Me marrjen në dorëzim të këtyre dokumenteve, pranuesi i DRSHTRR, lëshon autorizimin për përgatitje në praktikë të kandidatit dhe hyrjen në provat e verifikimit të aftësive drejtuese dhe të sjelljes. Në autorizim është përcaktuar data e fillimit të përgatitjes në praktikë dhe data pas të cilës kandidati ka të drejtë të futet në provat e verifikimit të aftësive drejtuese dhe të sjelljes. Orët dhe koha e nevojshme për përgatitjen e aftësive drejtuese dhe të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, në autoshkolla, janë si më poshtë: – Për lejedrejtimi të kategorisë A 12 orë në jo më pak se 10 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë B 36 orë në jo më pak se 30 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë C 18 orë në jo më pak se 15 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë D 18 orë në jo më pak se 15 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë BE 8 orë në jo më pak se 6 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë CE 12 orë në jo më pak se 10 ditë; – Për lejedrejtimi të kategorisë DE 12 orë në jo më pak se 10 ditë. Autorizimi është i vlefshëm për 1 vit nga data e lëshimit të tij. Brenda këtij afati lejohen vetëm 5 prova praktike, jo më afër se 15 ditë kalendarike nga njëra provë në tjetrën. Në rast se kandidati nuk fiton provimin e praktikës brenda 1 viti apo pas 5 provave, atëherë ai mund të riregjistrohet, në autoshkollë, nga e para. Kandidati në momentin e provimit të praktikës duhet të paraqitet me kartën e identitetit dhe autorizimin e praktikës, të firmosur nga drejtuesi teknik i autoshkollës. Për çdo riprovim praktike dorëzohet mandat arkëtimi me vlerë prej 500 lekë për lejedrejtimi të kategorisë A, B ose BE dhe prej 600 lekë për lejedrejtimi të kategorisë C, D, CE ose DE. -d) Provimi i aftësive drejtuese dhe të sjelljes Provimi i aftësive drejtuese dhe të sjelljes bëhet në rrugë publike. Kandidatët testohen lidhur me aftësinë e tyre për drejtimin e sigurt të mjetit në manovra të veçanta, sjelljen në trafik, duke kursyer energji dhe mbrojtur mjedisin, sipas përcaktimeve të bëra në autorizimin e praktikës. Koha minimale e testimit të praktikës është 25 minuta për kategorinë A dhe B dhe 45 minuta për kategorinë C, D, CE dhe DE. Me fitimin e provës së aftësive drejtuese dhe të sjelljes, kandidati bën pagesën për pajisje me lejedrejtimi prej 3500 lekë dhe shlyen tarifën e shërbimit për pajisje me lejedrejtimi prej: – 3000 lekë për lejedrejtimi të kategorisë A; – 4500 lekë për lejedrejtimi të kategorisë B; – 2000 lekë për lejedrejtimi të kategorisë C; – 3000 lekë për lejedrejtimi të kategorisë D; – 3000 lekë për lejedrejtimi të kategorisë BE, CE dhe DE. Aplikanti pas shlyerjes së detyrimeve bën aplikim elektronik për pajisje me lejedrejtimi. Leja e drejtimit tërhiqet brenda 7 ditëve pas aplikimit elektronik.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − seven =

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.